Поверителност


1. Въведение

„Инфинитус“ ЕООД спазва стриктно своя ангажимент да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот, като в случай на събиране и обработване на данни, тези дейности се извършват изцяло и само в съответствие с  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001), както и приложимото национално законодателство.

Настоящата декларация за поверителност съдържа обяснение за причината за обработването на Вашите лични данни, начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите лични данни. В нея се посочват и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и компетентния национален надзорен орган по защита на данните.

2. Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване – единствената цел за събиране и обработване на редоставените от Вас лични данни е във връзка с разглеждане и обработка на постъпилите от Вас запитвания чрез формата за контакт. Личните данни могат да бъдат обработвани за целите на последващи действия за уговаряне на среща или представяне на експертно становище на зададен от Вас въпрос в рамките на изпратеното запитване.

Също така, информация може да бъде събрана и чрез аналитични бисквитки (cookies). Тази информация се анонимизира впоследствие и не позволява идентифициране на потребителя. Можете да прочетете подробно в нашата Политика за използване на бисквитки и как можете да управлявате тяхното включване/изключване.
Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни се извършва само и единствено въз основа на даденото от Вас съгласие за това – чл. 6 от Регламент (ЕС) 2018/1725.  Обемът от данни, с които разполага „Инфинитус“ ЕООД може да бъде изменен в хода на комуникацията с Вас в зависимост от целта на осъществения контакт, сключване на договор за услуга и др.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

Личните данни, които се събират и обработват, са:

а) лични данни, предоставени от заявителя чрез онлайн формата за контакт:

  • Задължителни данни: име (собствено име, фамилно име), координати за връзка (електронен адрес и телефон за връзка), предмет на запитването (може да съдържа лични данни, в случай че се отнася до физическо лице и позволяват достатъчна степен на индивидуализация).
  • Незадължителни данни: други координати за връзка (пощенски адрес за кореспонденция и факс), данни за предприятие от чието име се осъществява контакт и др.

ВНИМАНИЕ! С цел максимална защита на Вашите лични данни, моля не предоставяйте ЕГН/ ЛНЧ при контакт с нас чрез контактната форма. Ако посочените данни са необходими, ще се свържем с Вас за предоставянето им по подходящ начин и при необходимите мерки за сигурност на информацията, съгласно вътрешните ни правила.

б) други лични данни, предоставени в рамките на преговори или договорни отношения между Вас и „Инфинитус“ ЕООД 

Обемът от необходимите лични данни ще бъде определян във всеки отделен случай, за което субектът на лични данни ще предоставя съответното съгласие. 

5. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

„Инфинитус“ ЕООД съхранява Вашите лични данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващото обработване, а именно не повече от пет години след приключване на изпълнението на договора, сключен между Вас и „Инфинитус“ ЕООД. 

Определени лични данни може да бъдат обект на обработване и съхранение за период по-дълъг от пет години, ако нормативен акт изисква това (виж Закон за счетовоството, ДОПК и ЗДДС).

6. Как защитаваме вашите лични данни?

Всички данни в електронен формат (електронни писма, документи и т. н.) се съхраняват на сървърите на „Инфинитус“ ЕООД единствено и само за срока на обработка по предходната точка,  за което са въведени необходимите технически и оперативни правила и мерки за сигурност.

Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн и рисковете от загуба на данни, промяна на данни или неправомерен достъп, като се отчитат рисковете, свързани с обработването и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване.

7. Кой има достъп до вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на оправомощени служители „Инфинитус“ ЕООД, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и при спазване на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.
Личните данни, които се съдържат в документи, изготвени/предоставени в рамките на взаимоотношенията Ви с „Инфинитус“ ЕООД е възможно да бъдат предоставени на трети страни единствено при наличие на законово основание за това. 

Съгласно член 3, точка 13 от Регламент (ЕС) 2018/1725 публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или на държава членка, не се считат за получатели. Обработването на тези данни от съответните публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ Вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 – 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725. Що се отнася до настоящата операция по обработване, можете да упражните следните права:

  • право на достъп до вашите лични данни (член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
  • право на коригиране в случай, че вашите лични данни са неточни или непълни (член 18 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
  • когато е приложимо, право на ограничаване на обработването на вашите лични данни (член 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725) и право на преносимост на данните (член 22 от Регламент (ЕС) 2018/1725).

Доколкото обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие (а именно що се отнася до незадължителните лични данни, описани в раздел 4 по-горе), можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.
Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт – с длъжностното лице за защита на данните. 

9. Координати за връзка

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни:
Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на „Инфинитус“ ЕООД:
Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (office@infinitus.bg ) по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Националния надзорен орган по защита на данните (КЗЛД)
Имате право да се обърнете към КЗЛД на адрес kzld@cpdp.bg, ако смятате, че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни.