Радослав Марков


Радослав Марков

Над 11 години професионален опит в областта на разработката и цялостното управление на проекти, финансирани от ЕС. 5 години специфичен опит в областта на кредитирането на европейски проекти, финансови инструменти и др., придобит в една от най-големите банкови институции в България. Автор и ръководител на множество успешни проекти на обща стойност над 100 млн. евро в областта на промишлеността, енергийната ефективност, иновациите, селското стопанство, човешките ресурси и др.  Задълбочен опит в бизнес консултирането на компании с фокус върху програмите, подкрепящи бизнеса – ОПИК, ОПРЧР, ПРСР и др. Лектор на специализирани обучения относно възможности за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

► Магистър по „Управление на международни проекти“, УНСС;

► Бакалавър по „Бизнес администрация“, УНСС;

► Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление съгласно международно признати стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001;

► Сертифициран Мениджър Проекти IPMA Ниво С® от Българската асоциация за управление на проекти (БАУП).